Thuế thu nhập cá nhân đối với thưởng cổ phiếu


Ngày 7 tháng 10 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 14169/BTC-TCT hướng dẫn về thuế TNCN đối với thưởng bằng cổ phiếu. Công văn này có một số điểm cần lưu ý như sau:
1) Đối với thưởng bằng cổ phiếu của công ty:
Giá trị thưởng được xác định theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của công ty. Người nhận thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận, khi chuyển nhượng cổ phiếu thì phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công từ việc nhận cổ phiếu thưởng (theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của công ty).
Ngoài ra, khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng, cá nhân còn phải nộp thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán (theo mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng hoặc 20% trên chênh lệch giữa giá chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá trị thưởng ghi trên sổ sách kế toán của công ty trả thưởng).
Khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng tạm thời chưa phải khai thuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Cuối năm, cá nhân tổng hợp chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công và quyết toán thuế TNCN.
2) Đối với thưởng quyền mua cổ phiếu
Khi nhận thưởng quyền mua cổ phiếu, khi thực hiện quyền mua cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế TNCN. Sau khi thực hiện quyền mua, cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu này thì phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Việc xác định giá trị thưởng, thời điểm xác định thu nhập, khai thuế được xác định tương tự như trên (như thưởng bằng cổ phiếu).
Trường hợp sau khi nhận thưởng quyền mua cổ phiếu, cá nhân chuyển nhượng ngay quyền mua cổ phiếu này cho người khác thì đồng thời với việc làm thủ tục chuyển tên, công ty trả thưởng tính ngay giá trị khỏan thưởng này (theo số ghi trên sổ sách kế toán) vào thu nhập chịu thuế trong kỳ của người chuyển nhượng.
Khi chuyển nhượng số cổ phiếu có được từ quyền mua cổ phiếu, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán.
3) Đối với thưởng cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu của công ty mẹ ở nước ngoài:
Thực hiện như hướng dẫn nêu trên và các qui định của Luật chứng khoán.
(St)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: